การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership: 4P) ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้สามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะ อย่างสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในระยะต่าง ๆ ต่อไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 30 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ | ภัทรียา จันทร์ประสิทธิ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 333 / 533 | tanirat@tei.or.th / pathareya@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ