วารสารผลิใบ

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ระยะเวลาดำเนินงาน: ต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภัทรา จิตรานนท์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ