ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนระยะที่ 3

เพื่อส่งเสริมและขยายผลการให้องค์ความรู้การบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อมและ การให้คำปรึกษาเชิงลึก แก่โรงงานโดยเฉพาะ SME จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสร้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 30/12/2557-31/12/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภัทรา จิตรานนท์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th