ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

สนับสนุนให้สถานประกอบการได้รับความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและการอนุรักษ์นิเวศไปพร้อมกันและยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้น (พื้นที่เป้าหมาย : นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหน่วยงานพื้นที่เขตใน กทม.)www.tei.or.th/gi
ระยะเวลาดำเนินงาน: 12/12/2560-12/9/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภัทรา จิตรานนท์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found