ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

เพื่อยกระดับสถานประกอบการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยขจัดข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชุมชนในบริเวณรอบข้างได้www.tei.or.th/gi
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 12/12/2560 - 12/12/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภัทรา จิตรานนท์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th