• Urban Water Crises under Future Uncertainties: The Case of Institutional and Infrastructure Complexity in Khon Kaen, Thailand

  โดย ผกามาศ ถิ่นพังงา - 6 พฤศจิกายน 2561 | 17:52 น.

  Abstract:This paper uses the emerging crises in water management in North East Thailand as a case study to examine the effectiveness of existing institutional structures and processes to adapt to an uncertain future climate. We argue that it is through an analysis of the interface of actors, institu...

  อ่านเพิ่ม
 • ก้าวที่กล้าจัดการขยะชุมชนบ้านหนองแดง เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ ในชุมชนเล็กๆ จังหวัดน่าน

  โดย อาริยา วัชราพฤกษ์ - 19 กันยายน 2561 | 18:02 น.

  ทุกวันนี้ การจัดการขยะได้ถูกหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมแรงกันอย่างจริงจัง จึงอยากชวนไปเยี่ยมชุมชนบ้านหนองแดง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเคยประสบปัญหาการจัดการขยะมาก่อน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนกับหลายๆ ฝ่าย ทำให้ปัญหานี้คลี่คลายได...

  อ่านเพิ่ม
 • Smart City ที่อัมสเตอร์ดัม ไม่ได้แค่เทคโนโลยี แต่มีเป้าหมายร่วม

  โดย เบญจมาส โชติทอง - 21 สิงหาคม 2561 | 18:54 น.

  เดิมที Smart City มีมุมมองค่อนข้างกว้างต่อการเติบโตอย่างชาญฉลาดของเมือง แต่ปัจจุบันได้เบนความสนใจไปที่การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดบริการสาธารณะและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเมือง จนเป็นที่มาของคำว่าเมืองอัจฉริยะ หากไปดู Smart City ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์...

  อ่านเพิ่ม
 • การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

  โดย ภิญญดา เจริญสิน - 8 กรกฎาคม 2561 | 21:30 น.

  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ยึดถือในการทำงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานด้านวิชาการ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TB...

  อ่านเพิ่ม
 • เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

  โดย ณรงค์ บุณยสงวน - 8 มิถุนายน 2561 | 19:39 น.

  เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้ ณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโอกาสที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ทำให้นึกกลับไปว่า ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จะได้อะไรบ้าง พวกเราต่างทราบกันดีว่าความแปรปรวนของสภาพอากา...

  อ่านเพิ่ม
 • ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ของผู้ว่า กทม. ?

  โดย เบญจมาส โชติทอง - 11 พฤษภาคม 2561 | 18:53 น.

  ชมวิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่ม
 • Long-Lasting Public-Private Partnerships: What Is The Secret?

  โดย ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ - 26 เมษายน 2561 | 10:38 น.

  อ่านเพิ่ม
 • มองไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

  โดย วิภาดา มูลกำบิล - 4 เมษายน 2561 | 14:05 น.

  อ่านเพิ่ม
 • การรับรองอาคารที่น่าสนใจ.. การรับรองอาคารลดคาร์บอน

  โดย วิศรา หุ่นธานี - 7 กุมภาพันธ์ 2561 | 18:20 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - ปอดของเมือง ช่วยยืดลมหายใจมนุษย์

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 16:46 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - การประชุมสีเขียว

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 16:34 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - ฉลากเขียว มิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 14:40 น.

  อ่านเพิ่ม