• ปีใหม่ 2565 กับวิถีชีวิตใหม่ที่ชาญฉลาด | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  10 มกราคม 2565 | 10:08 น.

  ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 คงทำให้หลายคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา บางคนใช้ช่วงเวลาช่วงนี้คิดทบทวนและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนมากขึ้น แน่นอนว่า เราทุกคนต่าง...
  อ่านเพิ่ม
 • “อาคารลดคาร์บอน” ตอบรับกระแส Net Zero Greenhouse Gas Emission

  28 พฤศจิกายน 2564 | 00:47 น.

  ความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมวงกว้าง ก็คือการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร การประชุมCOP26ผู้นำเกือบ 200 ประเทศ ได้ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขและรับมือปัญ...
  อ่านเพิ่ม
 • การผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

  8 พฤศจิกายน 2564 | 15:55 น.

  ปัจจุบันประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเมือง ดังที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ ที่บูรณาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 17 ...
  อ่านเพิ่ม
 • เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต้องคิดและทำเป็นระบบและเชื่อมโยง

  3 พฤศจิกายน 2564 | 18:27 น.

  ขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตและการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ป้องกันการกระแทก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งก็มากเกินความจำเป็น ยิ่งในยุคนี้ที่มีการขยายตัวของบริการสั่งสินค้าออนไลน์ ขยะบรรจุภัณฑ์ก็เพิ่มมากขั้นตามมาแม้จะอยู่ในภาวะแม้เศรษ...
  อ่านเพิ่ม
 • ไผ่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  19 ตุลาคม 2564 | 12:14 น.

  ไผ่เป็นพืชโตเร็ว มีศักยภาพทดแทนสูงและยั่งยืน ไผ่ เป็นพืชที่มีความสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวาง โตเร็วทันใช้ สามารถหมุนเวียนและทดแทนต้นที่ถูกตัดได้เร็ว จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการทดแทนสูงและยั่งยืน สำหรับประเทศไทยนั้นมีไผ่กระจายอยู่ทั่วประเทศพบไผ่ 69 ชนิด ขณะที่มีการสำรวจพบไผ่ทั่วโลกปร...
  อ่านเพิ่ม
 • ASEAN cooperation in addressing air pollution from burning in farmlands

  11 ตุลาคม 2564 | 18:12 น.

  Farming in Southeast Asia is often accompanied by burning of agricultural byproducts. Such practice contributes to air pollution, particularly PM2.5 particulate pollution. During post-harvest period, the burning in farmland was relatively common and found to have relatively extensive impact. Seve...
  อ่านเพิ่ม
 • องค์กรแห่งความสุข คำเรียบง่ายที่อยากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

  20 ตุลาคม 2564 | 18:06 น.

  หลายองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร“คน”โดยเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้นนั่นคือ“ความสุข”ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ เพราะคนมีความสำคัญในการทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับองค์กร การสร้าง“องค์กร...
  อ่านเพิ่ม
 • The challenge of water management in Thailand

  11 ตุลาคม 2564 | 17:26 น.

  Facing uncomfortable truths climate change, urbanisation, and water crises PAKAMAS THINPHANGA Water management is becoming increasingly complicated in Thailand thanks to surging demand and urbanisation and the problem is being compounded by outdated systems, Pakamas Thinphanga writes. AsT...
  อ่านเพิ่ม
 • ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน แหล่งกำเนิดใหญ่ที่รอการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

  21 กันยายน 2564 | 12:03 น.

  น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิต สมัยก่อนหลายคนคงเคยเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคได้ แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ำเสื่อมลง ก่อให้เกิด น้ำเน่าเสีย มีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ และยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับน้ำ...
  อ่านเพิ่ม
 • Ten years since the 2011 flood disaster and the inconvenient truth of climate change, urbanisation, and water crises is still ignored

  21 กันยายน 2564 | 11:51 น.

  Since the 2011 flood disaster, a comparison to the devastating flood event is always made whenever we are faced with unexpectedly high rainfalls in the rainy season. When quickly rising flood levels prompt many of us to start questioning if the 2011 disaster is repeating itself, water and irrigation...
  อ่านเพิ่ม
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมกับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs

  8 กันยายน 2564 | 17:51 น.

  ฉลากสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า ฉลากเขียว กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ปัจจุบันสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นข้อกำหนด...
  อ่านเพิ่ม
 • โอกาสประเทศไทยกับเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน

  7 สิงหาคม 2564 | 17:59 น.

  การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวและต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่ประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่วางเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิของโลก ...
  อ่านเพิ่ม