TBCSD Trip: ศึกษาดูงาน Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และSustainable Development เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิภาดา มูลกำบิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
 
9 มกราคม 2561 | 18:24 น.