การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

ภิญญดา เจริญสิน
ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
8 กรกฎาคม 2561 | 21:30 น.

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ซึ่งได้ยึดถือในการทำงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานด้านวิชาการ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TBCSD โดยร่วมมือกับองค์กรสมาชิกดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ อันเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
การดำเนินงานของภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีทั้งด้านการบริหารองค์กรและด้านการผลิต  โดยการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีการรับรองและให้เกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากต่างๆ สำหรับกิจกรรมเหล่านี้

  • การรับรองการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) พิจารณาจากการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน การลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ และการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กร  

  • การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ “ฉลากลดคาร์บอน” (Carbon Reduction Label)  แสดงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หรือบริการ  พิจารณาจากการใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง ปริมาณและวิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2550 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นปีฐาน กับปีปัจจุบันที่มีข้อมูลครบ 12 เดือน     

  • การรับรองการลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร หรือ “อาคารลดคาร์บอน” (Carbon Reduction Certification for Building) พิจารณาจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล การใช้น้ำ สารทำความเย็น การจัดการของเสีย รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร  

  • การรับรองเครื่องหมาย “ฉลากเขียว” (Green Label)  สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยที่คุณภาพยังอยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งฉลากเขียวที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม  


กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและได้ส่งผลต่อการยกระดับประเทศ  สู่ระบบเศรษฐกิจนโยบายการจัดซื้อสินค้าสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ภาคธุรกิจของประเทศได้สนใจเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น  และได้หันมาร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกันอย่างจริงจัง ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงานในองค์กรแล้ว ยังได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG) ที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้

.........................................................

สรุปจากการแถลงข่าวโดย คุณนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ในงาน “TBCSD ร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย”
26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพฯ