มาเลเซียกับการจัดการสารเคมีด้วย...ระบบ GHS

นิลวรรณ ศรีสง่า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
 
31 ตุลาคม 2560 | 15:37 น.

การใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบของสินค้าหลายๆ ประเภทในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมพื้นฐานไปจนถึงอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําของอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งการใช้สารเคมีเหล่านี้ นํามาซึ่งการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ประเทศมาเลเซียเป็นอีก หนึ่งในประเทศในกลุ่มที่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีและเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศได้ชื่อ ว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs) สินค้าส่งออกของมาเลเซียที่สําคัญในปี 2560 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ วงจร ก๊าซ ธรรมชาติน้ํามัน น้ํามันปาล์ม น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร์ฯลฯ ความเคลื่อนไหวของกฎหมายสารเคมีในประเทศมาเลเซียได้ออก ข้อกําหนดโดยสมัครใจให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลสารเคมีเพื่อจัดทําบัญชีรายการสารเคมีโดยโครงการจดแจ้งสารเคมีอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Hazardous Substance Notification and Registration Scheme) มาเลเซียได้กําหนดเส้น ตายในการบังคับใช้ในเรื่องการจัดหมวดหมู่ประเภทความปลอดภัยและสุขภาพในอาชีพที่เกี่ยวข้อง การติดฉลากและเนื้อหา ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (CLASS) ในช่วงเมษายน ปี 2015 ดังนั้น การมีกระบวนการควบคุมหรือจัดการ สารเคมีที่ดีนี้สามารถทําได้โดยการวางแผนการใช้การจัดการกากของเสียที่เหมาะสม และที่สําคัญคือต้องมีกฎหมายที่มีการบังคับ ใช้อย่างชัดเจน การดําเนินงานของมาเลเซียนั้น สารเคมีที่ต้องจดแจ้ง (Notification) คือ สารเคมีที่เป็นอันตรายตามระบบ Globally Harmonized System (GHS) ของประเทศมาเลเซีย หรือสารเคมีที่พิจารณาแล้วว่าอันตรายแม้ไม่เข้าข่าย GHS ก็ ตาม และไม่เข้าข่ายต้องจดแจ้งตามกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช สารพิษ หรือ อาวุธเคมีเป็นต้น การ สร้างระบบที่สามารถระบุความเป็นอันตรายของสารเคมีและสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันควบคุม และแก้ไขภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีในลักษณะต่างๆ ได้ ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลสารเคมีจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ สามารถนําไปสู่การจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือระบบ GHS (Globally Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals) เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมีและการติดฉลากเพื่อให้แต่ละประเทศสามารถสื่อสารและเข้าใจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้สารเคมีแต่ละประเภทจะ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์โดยไม่เกิดผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องจะ ทําให้บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรม การเป็นสังคมของการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานเพื่อเอื้อต่อการดํารงชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ระบบ GHS (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) หรือระบบการ จําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันที่ทั่วโลกใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้เกิดการสื่อสารความเป็น อันตรายของสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีผู้ใช้สารเคมีและผู้บริโภค จะได้รับ ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีผ่านการสื่อสารความเป็นอันตรายที่เป็นรูปแบบเดียวกันและเข้าใจง่าย สําหรับในมุมมองของภาค ธุรกิจ จะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและ การจัดการและการขนส่งสารเคมีที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศและสากล ลดความซ้ําซ้อนในการจัดทําฉลากและเอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย ทั้งนี้ภาครัฐ ได้มีการประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็น อันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 และ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการกํากับดูแล โดยโรงงานที่มีการใช้ สารเคมีมีหน้าที่ต้องใช้ฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่มาจากผู้ผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ส่วน โรงงานผู้ผลิตสารเคมีมีหน้าที่ต้องจัดทําฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเพื่อสื่อสารไปยังผู้ใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการ ใช้ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการกํากับดูแล ผู้ผลิต ผู้นําเข้า และผู้ส่งออกและผู้มีไว้ครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายโดยที่วัตถุอันตรายจะมีรายชื่ออยู่ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ช่วยส่งเสริมการ ปกป้องสุขภาพคนงานและผู้บริโภคจากอันตรายของสารเคมีลดค่าใช้จ่ายและอํานวยความสะดวกในการประสานความร่วมมือ ในด้านกฎระเบียบ การบังคับใช้ และการเฝ้าระวัง ส่งเสริมการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีทั้งในระดับประเทศและ ระหว่างประเทศ