เปิดใจยอมรับ ปรับรูปแบบบริการ เปลี่ยนทัศนะผู้บริโภค

พรนภา ยะปาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน
 
9 กันยายน 2563 | 11:41 น.

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก
 

แม้ประเทศไทยเราถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรการป้องกันที่ดี แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากกำลังซื้อลดลง ขาดแคลนวัตถุดิบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การท่องเที่ยวหยุดชะงัก และโครงการของภาครัฐถูกชะลอ
 

ภาคบริการซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด จากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปมาก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด้วย เช่น ธุรกิจร้านอาหาร จึงจำเป็นต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น การสร้างเอกลักษณ์ การแสวงหาโอกาส การวางแผนและการสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้อยู่รอดและอยู่อย่างมั่นคงมากขึ้นในสถานการณ์ที่ยังผันผวน
 

การนำประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการ เป็นอีกโอกาสสำคัญประการหนึ่งผู้ประกอบการควรที่จะ “เปิดใจยอมรับ” เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้น “ปรับรูปแบบบริการ” ตามคำแนะนำหรือตามแนวทางที่เสนอไว้ในคู่มือ และ “เปลี่ยนทัศนะผู้บริโภค” ที่มักคิดไปเองว่าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหาได้ยาก ราคาสูงกว่าบริการทั่วไป
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้รวบรวมแนวทางการจัดการภัตตาคารและร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจการ ตั้งแต่การวางแผนซื้อวัตถุดิบให้พอเหมาะกับการใช้งาน การออกแบบเมนูที่นำวัตถุดิบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปรับเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองบนโต๊ะอาหาร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการหลอดพลาสติก ลดการให้บริการภาชนะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง รวมถึงการลดการใช้น้ำและการใช้พลังงาน แนวทางนี้จะช่วยลดต้นทุนของร้านได้โดยตรง และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเรียนรู้จากกรณีร้านอาหารตัวอย่าง ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.thโดย พรนภา  ยะปาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน    สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย