16 กรกฎาคม 2564 | 19:00 น.

จัดประชุมหารือ (ร่าง) กระบวนการพัฒนาแผนผังภูมินิเวศ  (leaf) 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนจัดประชุมหารือ (ร่าง) กระบวนการพัฒนาแผนผังภูมินิเวศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญโครงการเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาทิ การเสนอแนะ Output ที่ได้จากกระบวนการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของสินค้าและบริการเป้าหมาย แผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของชุม เพื่อนำไปปรับใช้กับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป