8 กันยายน 2564 | 17:12 น.

หารือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

2 กันยายน 2564 คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ Care the Bear, Care the Wild, Care the Whale, รวมถึงแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน REDD+ การจัดการขยะในระดับพื้นที่และ TBCSD โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนกิจกรรม ของสถาบันฯ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่

นอกจากการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกันแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องในอนาคต  อาทิ การส่งต่อความร่วมมือกับชุมชน การจัดการขยะปลายทางด้วย Platform การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ รวมถึงเครือข่าย CSR เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป