10 กันยายน 2564 | 17:27 น.

“การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

10 กันยายน 2564 โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green Thonburi) นำโดยคุณเบญจมาส โชติทอง หัวหน้าโครงการ นำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 4 เดือน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ อาทิ รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ , รศ.ดร.พันธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ , คุณสัญชัย รัศมีจีรวิไล , ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก และ รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วย บพท. ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวทางการดำเนินงานระยะถัดไป 

โดยแผนงานระยะต่อไปโครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานในช่วงที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่กลางเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การนำร่างแผนผังภูมินิเวศในระดับชุมชนและระดับบูรณาการกลุ่มชุมชน หารือกับเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่ และ พัฒนาแผนประชาสัมพันธ์การรับรู้ของผู้บริโภคเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ และกิจกรรมมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น