20 กันยายน 2564 | 09:55 น.

วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

ในโอกาสวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติปีนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันดูแลรักษา แม่น้ำ คู คลองให้ใสสะอาด และมีสภาพที่ดีสำหรับทุกชีวิต

 "คลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไป" พระราชดำรัสในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งได้เสด็จประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลอง เมื่อ 20 กันยายน 2537

คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ และได้มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม คู คลอง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์แม่น้ำ คู คลอง ที่ไม่เหมาะสม อาทิ การทิ้งขยะ การปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้ำแม่น้ำ คู คลอง การปล่อยน้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ หรือแม่แต่น้ำมันจากเรือที่สัญจรที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำแหล่งน้ำเกิดความเสื่อมโทรม 

ปัจจุบัน หลายพื้นที่ได้ฟื้นฟูให้คูคลองเป็นทางเลือกในการสัญจรทางน้ำ ปรับภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมริมสองฝั่งคลอง พัฒนาเป็นตลาดน้ำ และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงรักษาสภาพทางธรรมชาติและระบบนิเวศของคูคลองให้เกื้อกูลต่อการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ พืชน้ำ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และเกื้อกูลต่อผู้อยู่อาศัยในย่านใกล้เคียง