21 กันยายน 2564 | 18:20 น.

Tourism for Inclusive Growth

Tourism for Inclusive Growth หรือ การท่องเที่ยวอย่างใส่ใจเพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึง จะเป็นวิถีการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและใส่ใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้กำหนดให้เป็นวันท่องเที่ยวโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่าสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ โดยได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2523

ในปี พ.ศ. 2564 UNWTO ได้รณรงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยคำขวัญ ‘Tourism for Inclusive Growth’ พร้อมเน้นย้ำให้คำนึงถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครอบคุลมทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย สาธารณสุข การนับรวมทางสังคม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารราชการ

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเปิดการท่องเที่ยวไทย ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ เพื่อผ่อนคลายผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ด้วยแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible tourism) ซึ่งนำมาใช้เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 พร้อมยกระดับมาตรฐานการด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับด้านสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัย 

เราล้วนไม่อยากให้การท่องเที่ยวอย่างไร้ความรับผิดชอบอย่างที่เคยเป็นเกิดขึ้น ภาพแหล่งท่องเที่ยวต้องรองรับขยะที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวควรจะได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด ควรมีมาตการควบคุมการใช้เสียงและการเปิดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนและสัตว์โดยรอบพื้นที่  ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในการชมชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์หายาก และควบคุมไม่ให้เกิดการลักลอบเก็บไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว สิ่งที่สำคัญคือผู้ประกอบการที่ต้องร่วมจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ต่อนี้ไป เราหวังจะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวและน่าอยู่ สำหรับเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ได้รับการจัดการบนพื้นฐานความปลอดภัย ทั้งตัวนักท่องเที่ยว ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวไปอีกยาวนาน