8 ตุลาคม 2563 | 19:06 น.

หารือความร่วมมือ The Collaborative Action on Prevention of single-use plastic in Southeast Asia (CAP-SEA), Thailand ระหว่าง NSTDA, GIZ และ TEI

8 ตุลาคม 2563 ประชุมหารือ ระหว่าง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.), ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการ TBCSD, ดร. จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการ MTEC และ Mr. Kai Hofmann จาก GIZ Thailand และคณะ หารือความร่วมมือ การจัดการพลาสติกใช้ครั้งเดียวแบบครบวงจร (The Collaborative Action on Prevention of single-use plastic in Southeast Asia (CAP-SEA), Thailand)