คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)...
อ่านเพิ่ม

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...
อ่านเพิ่ม

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)

เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการธรรมาภิบาล, กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)...
อ่านเพิ่ม

คุณสากล ฐินะกุล

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณชลธร ดำรงศักดิ์

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คุณณรงค์ บุณยสงวน

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เหรัญญิกมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณเบญจมาส โชติทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้จัดการแผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย