คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)...
อ่านเพิ่ม

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

รองประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...
อ่านเพิ่ม

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการบริหาร ASIAN DISASTER PREPAREDNESS CENTER (ADPC)

กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.), อดีตประธานกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ), เลขาธิการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา และผู้อำนวยการโครงการธรรมาภิบาล, กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า, ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคลุ่มน้ำโขง, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)...
อ่านเพิ่ม

คุณสากล ฐินะกุล

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณชลธร ดำรงศักดิ์

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คุณณรงค์ บุณยสงวน

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผศ. ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณดวงกมล โชตะนา

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

กรรมการและเลขานุการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เหรัญญิกมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณเบญจมาส โชติทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย