คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)...
อ่านเพิ่ม

คุณมัทนา วัทนฤทธิ์

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ที่ปรึกษา – การสื่อสารองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ หอการค้าไทย, กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)...
อ่านเพิ่ม

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณสากล ฐินะกุล

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานกรรมการบริษัท บีซีพี เทรดดิ้ง จำกัด (สิงคโปร์) / ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน

ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (INHPF) / อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รศ. ดร.คนึงนิจ  ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณดวงกมล โชตะนา

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

เลขานุการและกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม