Friends of TEI จากประสบการณ์ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และโรงเรียนที่ได้สั่งสมมา สถาบันจึงเป็นเสมือนคลังแห่งความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ได้ถ่ายทอดสู่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม และ เพื่อทำหน้าที่เป็น สื่อกลางให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลผลงานของสถาบัน

รวมถึงกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และ ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มคนผู้สนใจ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร สถาบันจึง นำระบบสมาชิกมาใช้ ในชื่อ . . . 'Friends of TEI'

  • ซื้อสิ่งพิมพ์ของสถาบันและสารสีเขียว ได้รับส่วนลด 30%
  • ซื้อสินค้าสีเขียว และอื่นๆ ที่จำหน่ายในสถาบัน ได้รับส่วนลด 15%
  • เป็นสมาชิกของห้องสมุดสถาบัน
  • มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบัน เช่น งามสัมมนาประจำปี สัมมนา วิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
  • ร่วมงานสังสรรค์ระหว่างสมาชิก ปีละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
 
สมาชิกอัตรา
นักเรียน / นักศึกษา 200 บาท / 3 ปี
บุคคล 500 บาท / 3 ปี หรือ 200 บาท / ปี
องค์กร 1,000 บาท / 3 ปี
ตลอดชีพบุคคล 3,000 บาท
ลอดชีพองค์กร 10,000 บาท
กิตติมศักดิ์ 100,000 บาท
 

จดหมายข่าว