4 ธันวาคม 2560 | 00:02 น.

วิถี TEI เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มปรับปรุงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาตั้งแต่แรก ต่อมาตั้งคณะทำงาน G2G (Go to Green) ขึ้นในปี 2549 เพื่อรณรงค์และรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง และประกาศนโยบาย Green Office เมื่อปี 2559