23 กุมภาพันธ์ 2564 | 13:40 น.

World’s Natural Resources and Environment Situation and Its Challeng

23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ ศ. ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “World’s Natural Resources and Environment Situation and Its Challeng” แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ

ในการบรรยายนี้ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจทั่วโลกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบาย BCG Economy ของประเทศไทยต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งเกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้การบรรยายนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 63 และวิทยากรร่วมกันอภิปรายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ฉลากสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีสหรัฐฯ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และBCG Economy