9 กันยายน 2564 | 18:27 น.

Pride of Thonburi การสานพลังทางสังคม...เมืองฝั่งธนฯ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

‘ฝั่งธนฯ’ พื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนนิเวศวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิต เชื้อชาติ ศาสนาที่แตกต่าง ซึ่งสามารถผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

บนสายคลองฝั่งธน ได้มีการพัฒนา Local Think Tanks บน Community Living Labs  อันเป็นแผนการพัฒนาเมืองในรูปแบบโมเดลด้วยแผนผังภูมินิเวศ บนกรอบการพัฒนาจากสิ่งที่ชุมชนเป็น สิ่งที่ชุมชนมี ก้าวเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พื้นที่ศูนย์กลาง ก้าวเพื่อสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมสาธารณะ และก้าวเพื่อยกระดับให้เป็น Flagship Project ต่อยอดการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึก ความพอเพียง ให้กับชุมชนบนพื้นฐาน BCG หรือ Bio-Circular Green Economy ให้ชุมชนสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองอย่างมีอัตลักษณ์และยั่งยืน

“การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ คือจุดเริ่มต้นและกุญแจสำคัญในการพัฒนาเมือง” โดยมีการสนับสนุนของภาครัฐ และภาควิชาการ ถ้าหากชุมชนไม่รู้จักคุณค่าของพื้นที่ การต่อยอดก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าคนไม่เห็นปัญหา การพัฒนาก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเหล่านี้จะต้อง “ระเบิดจากข้างใน” และ “ก้าวต่ออย่างพอดี”

เชิญชมเรื่องราวการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green Thonburi) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  

คลิกชมคลิป