9 กรกฎาคม 2561 | 15:02 น.

IUCN Thailand National Committee Meeting

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเกียรติต้อนรับสมาชิกองค์กร IUCN  ในการประชุม IUCN Thailand National Committee Meeting โดยคุณณรงค์ บุณยสงวน รักษาการประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวต้อนรับ ดร.ปิ่นสักส์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  Mr. Jack Tordoff   ผู้แทนจาก IUCN และผู้แทนองค์กรสมาชิก IUCN ประเทศไทย

ในการนี้ องค์กรสมาชิกได้นำเสนองานที่กำลังดำเนินการและแผนงานระยะต่อไป พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเห็นว่าขณะที่งานด้านสัตว์ป่า ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพต้องเร่งทำให้มากขึ้น  งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองก็ต้องทำควบคู่กันไป ไม่ว่าการจัดการขยะพลาสติก การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวในเมือง และการใช้ที่ดิน  เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ  พร้อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างสมาชิกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก นอกจากนี้ IUCN มีแผนจะขยายความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติในลักษณะต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย