7 มิถุนายน 2562 | 16:22 น.

สผ. ร่วมกับ ทีอีไอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กรณีการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ สะท้อนการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำคัญในระดับพื้นที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่


ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กรณีการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 50 คน

ด้าน ดร.รัตนมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า การติดตามประเมินผลแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนการฯ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ให้เกิดการขยายผลและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เวทีภาคีเครือข่ายภาคเหนือ เป็นการหยิบยกความรู้ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งกรณีปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ เป็น 1 ในประเด็นที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง 
โดย : สวท.เชียงใหม่  |  http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=190606194519