11 กันยายน 2562 | 09:41 น.

12 หน่วยงาน จับมือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เน้นแก้ไขที่ต้นกำเนิด

วันที่ 10 ก.ย.62 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมี 12 หน่วยงานเข้าร่วมได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 


นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงวันนี้ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ระหว่างปี 2562 – 2567 เนื่องจากทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนฐานการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด พัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน


โดยทุกฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง
2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
3. เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือตรวจวัด พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และกลไกการบริหารจัดการเชิงรุก
 


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ระบุว่า การคมนาคมเป็นปัจจัยหลักต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นแหล่งกำเนินหลักของ PM 2.5 ซึ่งกระทรวงคมนาคม มีแผนดำเนินการลด PM 2.5 ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการตรวจควันดำรถสาธารณะ ไม่ให้รถที่มีมลพิษออกมาสู่สาธารณะ มาตรฐานของเครื่องยนต์ ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ขสมก. มีมาตรการควบคุมรถควันดำออกมาให้บริการ เปลี่ยนไปใช้รถ NGV แทนเช่นกัน

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นี่เป็นโอกาสดีที่เราเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขมี 3 มาตรการ ในการจัดการที่ต้นเหตุในการเกิดฝุ่น คือ 1.ช่วยการจัดการในพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.การจัดการสาธารณสุข ในพื้นที่ 2.เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังกับกรมควบคุมมลพิษ และสื่อสารต่อประชาชน ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ทำให้ประชาชนตื่นตัว 3.การสื่อสาร การป้องกัน ปกป้องตัวเอง สำหรับประชาชน
 


โดย Workpoint News | https://workpointnews.com/2019/09/10/pm2-5-pollution/