13 มีนาคม 2563 | 15:14 น.

ประชุมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ SLBT

12-13 มีนาคม 2563 คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ในงานประชุมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ SLBT จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงแรมมิราเคิล