26 มีนาคม 2563 | 11:29 น.

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จ.ระยอง

25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จ.ระยอง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastic (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ “ระยองโมเดล”