13 มกราคม 2564 | 19:29 น.

หารือต่อแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสำหรับการขนย้ายเชื้อโรคทางการแพทย์

13 มกราคม 2564  น.ส.อัจฉรียา  อนุกูลพิพัฒน์  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ นางพนิดา เกษรประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข เข้าแลกเปลี่ยนรับทราบการดำเนินงานของทางสถาบันฯ และหารือต่อแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสำหรับการขนย้ายเชื้อโรคทางการแพทย์ที่เกิดเหมาะสมในการขนส่ง ส่งมอบ การทำลาย ลดการรั่วไหล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรฐานสากลและข้อกฎหมาย ร่วมกับคณะนักวิจัย TEI โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมให้คำแนะนำและเน้นย้ำเรื่องของ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรผลิตให้ใช้ได้หลายครั้ง รวมถึงโอกาสการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมฯ ต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในอนาคตด้วย