ผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 

คุณณรงค์ บุณยสงวน

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

คุณนิศากร โฆษิตรัตน์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์

ที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินผล

คุณชลธร ดำรงศักดิ์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ

คุณมนตรี ชำนาญโรจน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน

คุณเบญจมาส โชติทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ

คุณภัทรา จิตรานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

คุณวิลาวรรณ น้อยภา

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม