Previous Next

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CC)

เนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริโภคที่เกินความจำเป็น และการนำพลังงาน

การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (SCP)

การพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ใช้การบริโภคของปัจเจกบุคคลเป็นแรงขับเคลื่อน

ชุมชนและเมืองน่าอยู่ (LC)

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมืองทำให้สถาบันผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

การประเมินนโยบายและแผน (PP)

สถาบันมุ่งส่งเสริมให้การพัฒนาในระดับประเทศและการประกอบการในระดับองค์กรได้รับการขับเคลื่อน

ทรัพยากรธรรมชาติ (NR)

ทรัพยากรน้ำ การคืนความชุ่มชื้นให้แก่ดินเพื่อให้ระบบนิเวศป่าฟื้นตัวได้เองโดยการสร้างฝายชลอน้ำ

อุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (SI)

การพัฒนาการผลิตและการบริโภคที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกินความต้องการ

สิ่งแวดล้อมศึกษา (EE)

การประชุมเกี่ยวกับบทบาทขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

มลพิษ (PL)

การพัฒนาการผลิตและการบริโภคที่ไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเกินความต้องการ