URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Watch the video

Story STORY

URBAN CLIMATE RESILIENCE

เป้าหมาย... เพื่อให้เมือง ชุมชน และสังคมของประเทศไทยมีการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์... เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับเมืองในประเทศไทย ในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามบริบทของเมือง พร้อมทั้งผลักดันข้อเสนอแนะการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายระดับเมืองและระดับประเทศ

Image
Blog Updates

Our Blog

Image

Lorem ipsum dolor sit amet

July 17, 2019 by Admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores eos soluta, dolore harum molestias consectetur.

Image

Lorem ipsum dolor sit amet

July 17, 2019 by Admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores eos soluta, dolore harum molestias consectetur.

Image

Lorem ipsum dolor sit amet

July 17, 2019 by Admin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores eos soluta, dolore harum molestias consectetur.

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Get In Touch