URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Watch the video

Story STORY

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เมื่อการพัฒนาเมืองทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมนำไปสู่การเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็สร้างผลกระทบให้เกิดความแปรปรวนและความรุนแรงของภัยพิบัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในเขตเมืองย่อมมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายรุนแรง และเกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มคนจนและกลุ่มคนเปราะบางในเมือง สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมุ่งเน้นที่การใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกัน บรรเทา และลดความรุนแรงของภัยพิบัติเหล่านั้น แต่ภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยาก ทั้งอุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง เป็นเรื่องยากที่สิ่งก่อสร้างเหล่านั้นจะรองรับปัญหาดังกล่าวได้ จึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเมืองและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ต้องเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีความเท่าเทียม ครอบคลุมคนทุกระดับชั้นและยั่งยืน

Image

 

 

Event New Event

New Event

Image

28 - 29 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม (กิจกรรมที่ 1.1) โดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ใหม่และทำความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเชื่อมโยงของการกลายเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปราะบางของชุมชน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

Image

22 - 24 ตุลาคม 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรปนำโดยทีมงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมที่ 1.2 การเรียนรู้และฝึกอบรม เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ ตัวชี้วัดรวมถึงการประยุกต์ใช้ ในการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองโดยมีภาคประชาสังคมจาก 3 พื้นที่เข้าร่วม ได้แก่ สงขลา พัทลุง และสตูล ณ วังวาดี รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

Image

25 กันยายน 2563 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ นำโดย รศ. ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง จัดเวทีสัมมนาข่วงเมือง ครั้งที่ 3 "ปัญหาและความท้าทายของเมืองภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของพื้นที่และค้นหาเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย

URBAN CLIMATE RESILIENCE

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในประเทศไทย

Get In Touch

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Copyright © All rights reserved | by Thailand Environment Institute Foundation ( TEI )
16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 THAILAND