รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   >>  ส่วนฝึกอบรม
   
 
 

รายละเอียดตารางแผนการหลักสูตร
การฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ

 

 


 
 

 

 

 


หลักสูตรอบรมประจำปี พ.ศ. 2559

หลักสูตร
วันที่อบรม
วัตถุประสงค์
กำหนดการ
ใบสมัคร
แผ่นพับ
หลักสูตร “การรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ” สำหรับผู้ประกอบการ (PRTR)
( คลิกดูรายละเอียด )
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
  1. เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้กับโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่มเกี่ยวกับระบบ PRTR และวิธีการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  2. เพื่อสำรวจข้อมูลการถือครองสารเคมีของโรงงาน ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ และประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานด้วยตนเอง
  3. เพื่อปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  4. เพื่อพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ
  5. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงสารเคมี
หลักสูตร “การประเมินผลกระทบสิ่ิงแวดล้อมและสุขภาพ EHIA” (Training Course on Environmental Health Impact Assessment)  
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับโครงการให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการดำเนินงาน EHIA
  2. ให้สามารถนำไปประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการพัฒนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และนำผลจากการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถนำไปเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการติดตามตรวจสอบของภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการบำบัดน้ำเสีย” (Training Course on Advanced Technology for Wastewater Treatment)  
  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และสามารถหาแนวทางแก้ไขตามหลักวิชาการในการบำบัดน้ำเสีย
     

 

หลักสูตร "ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยื่น

โครงการ “ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน” Dow Chemical for Sustainable Industry มี 3 ส่วน การฝึกอบรมขยายผล 3 หลักสูตร
โครงการติดตามและประเมินผลโรงงานด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง
การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานพ.ศ. 2556 :: กระทรวงอุตสาหกรรม ::  
  เรื่อง
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 :: กระทรวงอุตสาหกรรม ::  
เรื่อง
การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
:: กระทรวงอุตสาหกรรม :: 2648  
เรื่อง
คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานพ.ศ. 2554  
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา