รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม   >>  ส่วนฝึกอบรม   >> หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน  >> ผลสอบปี 2556 - ปัจจุบัน 
   
   
 
หลักสูตร "ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม"  ปี 2556 - ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 1,200 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร วันฝึกอบรม ผลสอบ
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 42 28 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 43 25 เมษายน 2556
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 44 5 กรกฎาคม 2556
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 45 15 ตุลาคม 2556
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 46 7 พฤศจิกายน 2556
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 47 28 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 48 25 เมษายน 2557
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 49 3 กรกฎาคม 2557
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 50 9 ตุลาคม 2557
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 51 6 พฤศจิกายน 2557
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 52 3 มีนาคม 2558
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 53 8 พฤษภาคม 2558
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 54 3 กรกฎาคม 2558
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 55 28 สิงหาคม 2558
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 56 13 พฤศจิกายน 2558
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 57 3 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 58 17 พฤษภาคม 2559
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 59 14 กรกฎาคม 2559
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 60 15 กันยายน 2559
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 61 7 พฤศจิกายน 2559
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 62 3 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 63 20 เมษายน 2560
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 64 17 พฤษภาคม 2560
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 65 5 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 66 27 กันยายน 2560
 
หลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ" ปี 2556 - ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 6,000 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : สำเร็จการศึกษาอย่างต่ำวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) เท่านั้น
หลักสูตร วันฝึกอบรม ผลสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 28 18-22 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 29 3-7 มิถุนายน 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 30 2-6 กันยายน 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 31 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 32 2-6 มิถุนายน 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 33 1-5 กันยายน 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 34 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 35 8 - 12 มิถุนายน 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 36 7 - 11 กันยายน 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 37 7 - 11 มีนาคม 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 38 6-10 มิถุนายน 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 39 22-26 สิงหาคม 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 40 13-17 มีนาคม 2560
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 41 5-9 มิถุนายน 2560

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่นที่ 42

4-8 กันยายน 2560
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 27 11-15 มีนาคม 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 28 17-21 มิถุนายน 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 29 23–27 กันยายน 2556
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 30 10-14 มีนาคม 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 31 16-20 มิถุนายน 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 32 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 33 23 - 27 มีนาคม 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 34 22 - 26 มิถุนายน 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 35 21 - 25 กันยายน 2558
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 36 18 - 22 เมษายน 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 37 4-8 กรกฎาคม 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 38 19-23 กันยายน 2559
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 39 24-28 เมษายน 2560
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 40 17-21 กรกฎาคม 2560
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่นที่ 41 2-6 ตุลาคม 2560
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 27 25 - 29 มีนาคม 2556
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 28 24 - 28 มิถุนายน 2556
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 29 16 - 20 กันยายน 2556
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 30 24 - 28 มีนาคม 2557
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 31 23 - 27 มิถุนายน 2557
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 32 15 - 19 กันยายน 2557
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 33 9 - 13 มีนาคม 2558
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 34 15 - 19 มิถุนายน 2558
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 35 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 36 21 - 25 มีนาคม 2559
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 37 20-24 มิถุนายน 2559
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 38 5-9 กันยายน 2559
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 39 27-31 มีนาคม 2560
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 40 26-30 มิถุนายน 2560
ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่นที่ 41 18-22 กันยายน 2560
 
หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ" ปี 2556 - ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 2,500 บาท / ท่าน **สถานที่อบรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ โรงแรม**
คุณสมบัติผู้รับการฝึกอบรม : สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตร วันฝึกอบรม ผลสอบ
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 49 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 50 22-23 เมษายน 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 51 17-18 กรกฎาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 52 14-15 ตุลาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 53 30 - 31 มกราคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 54 29 - 30 เมษายน 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 55 23 - 24 กรกฎาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 56 15 - 16 ตุลาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 57 29 - 30 มกราคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 58 28 - 29 เมษายน 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 59 23 - 24 กรกฎาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 60 15 - 16 ตุลาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 63 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 64 12-13 พฤษภาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 65 28-29 กรกฎาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 66 6-7 ตุลาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 69 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 70 22-23 พฤษภาคม 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 71 3-4 สิงหาคม 2560

ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ รุ่น 72

19-20 ตุลาคม 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 45 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 46 16-17 พฤษภาคม2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 47 6-7 สิงหาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 48 30-31 ตุลาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 49 5-6 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 50 15-16 พฤษภาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 51 6-7 สิงหาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 52 29–30 ตุลาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 54 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 55 14-15 พฤษภาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 56 5-6 สิงหาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 57 29 - 30 ตุลาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 59 25-26 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 60 31 พฤษภาคม - 1 มิุุถุนายน 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 61 16-17 สิงหาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 62 20-21 ตุลาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 65 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 66 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ รุ่น 67 9-10 สิงหาคม 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 46 5-6 มีนาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 47 21-22 พฤษภาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 48 22-23 สิงหาคม 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 49 21-22 พฤศจิกายน 2556
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 50 5-6 มีนาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 51 21-22 พฤษภาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 52 20-21 สิงหาคม 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 53 19-20 พฤศจิกายน 2557
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 54 10-11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 55 21-22 พฤษภาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 56 20-21 สิงหาคม 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 57 18-19 พฤศจิกายน 2558
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 58 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 59 24-25 พฤษภาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 60 4-5 สิงหาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 61 13-14 ตุลาคม 2559
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 63 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 64 15-16 มิถุนายน 2560
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม รุ่น 65 24-25 สิงหาคม 2560
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา