ดาวน์โหลด

จดหมายเชิญ

กำหนดการ

แบบตอบรับ

แผนที่

       
 
 
 
 

 

 รายละเอียดโครงการฯ
ระยะที่ 3

 

1) การฝึกอบรม
2) การติดตามและประเมินผล
3) การสร้างเครือข่าย

 

สรุปผล

โครงการ “ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม”
(โครงการฯ ระยะที่ 1)Lean Management for Environment
Copyright TEI All rights reserved.