เพื่อพัฒนาระบบการติดตามการนำหลักการ Lean Management for Environment ของผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนำ “Lean Management for Environment” ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร/อุตสาหกรรม โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของมูลนิธิฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Lean Management for Environment
Copyright TEI All rights reserved.