สัมมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9:30-12:30 น. ณ ห้อง Ballroom ชัน้ 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จากัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ ดาเนินการจัดสัมมนา Sustainability Trends: Keys for Green Business in AEC ซึ่งงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในงานครบรอบ 20 ปี ของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสของธุรกิจในอาเซียนและประเทศไทยที่กาลังก้าวไปสู่การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จากมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รวมทั้งทิศทางและแนวทาง Green Growth และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่ภาคธุรกิจไทยเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
ในการนี้ มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

Lean Management for Environment
Copyright TEI All rights reserved.