หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean Management for Environment และ Innovative Technology” (รายละเอียด)
หลักสูตร “สร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” (รายละเอียด)
3. หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรด้วยลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” (รายละเอียด)
หมายเหตุ  
อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 
กลุ่มเป้าหมาย (1) กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด และโดยเฉพาะกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(2) กลุ่มเครือข่ายที่ยั่งยืนจากผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 2,300 คน
(3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย
(4) บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตร  “เทคนิคการบริหารจัดการด้วย Lean Management for Environment และ Innovative Technology”
***เหมาะสำหรับบุคลากรภายในโรงงานอุตสาหกรรม/บุคคลทั่วไป***
รุ่น วันที่อบรม สถานที่
จดหมายเชิญ
กำหนดการ
ใบสมัคร
รุ่นที่ 1  วันที่ 2 - 3 เม.ย. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เม.ย. 58   โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 พ.ค. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 - 26 มิ.ย. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 5 วันที่ 16 - 17 ก.ค. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 6 วันที่ 27 - 28 ส.ค. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 7 วันที่ 17 - 18 ก.ย. 58 โรงแรม เคยู โฮม 
รุ่นที่ 8 วันที่ 23 – 24 ก.พ. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
รุ่นที่ 9 วันที่ 22 – 23 มี.ค. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
รุ่นที่ 10 วันที่ 26 – 27 เม.ย. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
รุ่นที่ 11 วันที่ 30 – 31 พ.ค. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
รุ่นที่ 12 วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
 


หลักสูตร  “การสร้างที่ปรึกษาลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
***เหมาะสำหรับบุคลากรภายในโรงงานอุตสาหกรรม/บุคคลทั่วไป***
รุ่น วันที่อบรม สถานที่
จดหมายเชิญ
กำหนดการ
ใบสมัคร
รุ่นที่ 1  ส.ค. – ก.ย. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
 


หลักสูตร “เตรียมความพร้อม สร้างคนรุ่นใหม่ พัฒนาองค์กรด้วยลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม”
***เหมาะสำหรับนักศึกษา***
รุ่น วันที่อบรม สถานที่
จดหมายเชิญ
กำหนดการ
ใบสมัคร
รุ่นที่ 1  วันที่ 14 – 16 ธ.ค. 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รุ่นที่ 2 ม.ค. – ก.ค. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
รุ่นที่ 3 ม.ค. – ก.ค. 59 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย/โรงแรม
 

Lean Management for Environment
Copyright TEI All rights reserved.