โครงการ “ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน”

ตามที่มูลนิธิฯ และบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐ จัดทำโครงการ “ฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืน” นี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2,000 คน จาก 27 รุ่น ภายในปี 2555 ให้สามารถป้องกันปัญหามลพิษที่ต้นทางอย่างเป็นระบบ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหลักการลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้และลงมือปฏิบัติควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนนั้น ได้รับความสนใจจากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,311 คน จากทั้งหมด 33 รุ่น ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรร่วมจัด ร่วมจัดฝึกอบรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และสมุทรปราการ ตามลำดับ) โดยสามารถจำแนกจำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 843 แห่ง แบ่งออกเป็นหน่วยงานเอกชน /โรงงานอุตสาหกรรม 778 แห่ง และจำนวนหน่วยงานภาครัฐ 65 แห่ง (ซึ่งมีบางหน่วยงานสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรมากกว่า 1 ครั้ง)

การฝึกอบรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ (1) หลักสูตรสำหรับ Train the trainer จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 64 คน และ (2) หลักสูตรแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนสำหรับ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ และอุตสาหกรรมรายสาขาทั่วไป รวมเป็น 6 หลักสูตรย่อยๆ ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน/รุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 2,247 คน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้มีการพัฒนาและจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรม ประกอบด้วยคู่มือ 6 เล่มด้วยกันคือ คู่มือ Lean Management for Environment ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และคู่มือ “Lean Management for Environment” สำหรับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ ซึ่งผู้จัดทำโครงการมีความคาดหวังว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำหลักการ Lean Management for Environment ไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรของทุกๆ ท่านได้เป็นอย่างดี  

Description: DSC04143  Description: DSC05193  Description: DSC09563

Description: DSC04975  Description: DSC04995 Description: DSC05201

    

คู่มือ Lean Management
for Environment

Description: 6

คู่มือ Lean Management
for Environment
สำหรับอุตสาหกรรมยา

Description: AW_Pharmaceutical_new edit 1

คู่มือ  Lean Management
for Environment
สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

Description: Ceramic_new_cover

คู่มือ Lean Management
for Environment
สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Description: Cover สิ่งทอ

คู่มือ Lean Management
for Environment
สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

Description: AW_Beverage_new edit 3

คู่มือ Lean Management
for Environment สำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ

Description: Metal_new_cover

 

ดาวน์โหลด Roll up

1
2
3

ดาวน์โหลด  Brochure

1
2
Copyright TEI All rights reserved.