ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  CDM in Thailand for FY2011, Phase 7  >>  
สัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms
   

  สัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Date: 17 February, 2012

Training Room, Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), Auditorium B, Government Office Complex, Bangkok

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ร่วมกับ Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้วยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดแบบการรวมโครงการตามแผนงาน (CDM-PoA) ตลอดจนผลการเจรจาระดับเวทีโลก และ สถานการณ์และทิศทาง รวมทั้งกรณีศึกษาโครงการ CDM-PoA ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น หลังปี ค.ศ. 2012 และการพัฒนาการโครงการ CDM-PoA เข้าสู่กลไกใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษาของประเทศไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆในลักษณะ CDM-PoA ภายใต้กรอบการ ดำเนินการตามกลไกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานของท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งจะ จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9:15 - 15:00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 9 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ มหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาแต่อย่างใด (ทั้งนี้ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง โปรดเบิกจ่ายผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน)

โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาที่
โทรสารหมายเลข 02-5044826-8 ถึงคุณพชรฉัตร โพธิ์ชา
หรือที่ e-mail : pacarachat@tei.or.th
ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

::17 กุมภาพันธ์ 2555
สัมมนา Capacity Building Workshop on Programme of Activities (PoA) and New Market Mechanisms

::ดาวน์โหลด

  1. จดหมายเชิญ
  2. กำหนดการ
  3. แบบตอบรับ
  4. แผนที่สถานที่จัดสัมมนา

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา