ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  Towards Sustainable Development of Greater Mekong Sub-Region: Building Capacity of Civil Society Organizations on Climate Change Adaptation (Mekong CCA)   >>  National CSO Dialogue   >>  การเสวนา “การจัดการทรัพยากรน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง: เวทีภาคประชาสังคม”
   

  การเสวนา “การจัดการทรัพยากรน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง: เวทีภาคประชาสังคม”


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

เมื่อวันอังคารที่ 11 และวันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น

ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัว การปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นผลสำเร็จได้ด้วยการสร้าง การใช้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีพื้นฐานจาก วิทยาศาสตร์และประสบการณ์การทำงานจริง ผลสำเร็จดังกล่าวขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ในปัจจุบันแม้ภาครัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศจะมีความพยายามในการจัดการกับความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ แต่ภาคประชาสังคมกลับไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ วางแผนกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเท่าที่ควร ทำให้การวางแผนในระดับนโยบายของภาครัฐและภาคประชา สังคมยังขาดความเชื่อมโยงซึ่งจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับตัวฯ

สืบเนื่องจากโครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภูมิภาค เอเชีย (Regional Climate Change Adaptation Knowledge Platform for Asia หรือ Adaptation Knowledge Platform) โดยการสนับสนุนจาก the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) ได้มี การพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของประเทศ ในทวีปเอเชีย อย่างไรก็ตาม การรวบรวมองค์ความรู้และการวางแผนยุทธศาสตร์ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาค ประชาสังคม ส่งผลให้ในทางปฏิบัติ ภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น องค์กรภาคประชาสังคมจึงควรเข้ามามีบทบาทต่อการปรับตัวตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ ตลอดจนมีส่วนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนที่จะช่วยผลักดันให้การปรับตัวฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นหัวใจ สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัว จึงได้ริเริ่มจัดเวที “สานเสวนาองค์กรภาคประชาสังคม ต่อการจัดการน้ำเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ำโขง” ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนโดย Sida ซึ่งโครงการจะดำเนินการผ่านการสานเสวนาในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคในประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อผลักดันให้ข้อมูลและประสบการณ์ของประชาชนในพื้นที่ ถูกรวบรวม แลกเปลี่ยน และเป็นส่วน เติมเต็มให้การจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยเวที สานเสวนาระดับประเทศ ได้จัดขึ้นครั้งแรกที่จ.นครพนม เมื่อปี 2553 ภายใต้ชื่องานเสวนา “การปรับตัวของ ภาคประชาสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มแม่น้ำโขง: เวทีประเทศไทย” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบบทบาทและการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการน้ำ เพื่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละระดับ และเพื่อหารูปแบบ/แนวทาง (platform) การมี ส่วนร่วมขององค์กรอิสระ (NGOs) และองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ต่อการจัดการน้ำที่เกิดจากการปฏิบัติ จริง ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการสานต่อผลที่ได้รับจากการเสวนาในครั้งที่ผ่านมา และผลักดันให้การดำเนินโครงการเกิดผล จริงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในปี 2555 นี้ โครงการจะได้จัดการสานเสวนาในระดับประเทศขึ้นเป็นครั้ง ที่ 2 ภายใต้ชื่องานเสวนา “การจัดการทรัพยากรน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยในลุ่มแม่น้ำโขง: เวทีภาคประชาสังคม”

 


 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ดาวน์โหลด

  1. Press Release
  2. ภาพจากผู้เข้าร่วม
  3. รายละเอียด
  4. กำหนดการ

เอกสารประกอบ

1.1 ความพร้อมและความท้าทายของประเทศไทยในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน คุณลดาวัลย์

1.2 ความก้าวหน้าและอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนรับมือ ดร.นวรัตน์

1.3 น้ำ VS ประเทศไทย คุณธงชัย

2.1 บ้านห้วยวินหมู่ที่ 9 คุณสมศักดิ์

2.2 สมาคมวนเกษตรอินทรีย์วิถีคนกับควายเพื่อการปรับตัวรับมือ คุณสมคิด

2.3 การปรับตัวของชุมชนประมงพื้นบ้านปะเหลียนและประแส ดร.กุลวดี

4.1 แนวทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชน รศ.ดร.ประสิทธิ์

  1. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รศ.ดร.ประสิทธิ์
  2. มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ รศ.ดร.ประสิทธิ์
  3. ลุ่มน้ำวิกฤติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.ประสิทธิ์

4.2 การเตรียมการด้านชลประทานในการจัดการน้ำ คุณฉวี

4.3 ความรู้ท้องถิ่นกับธรรมาภิบาลสวล. คุณธีระพงศ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา