ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
   

 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา)กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

 

รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว

 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ภาคีหลักในท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบในการร่วมลดภาวะโลกร้อน และขอเรียนเชิญโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนต้นแบบในการร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยโครงการจะคัดเลือกชุมชนและโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเพื่อรับถ้วยเชิดชูเกียรติ เงินรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งกลับมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการโครงการจะคัดเลือกและแจ้งผลชุมชนและโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

โรงเรียน

 

 
www.toyota-sgw.net

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา