ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  โครงการเผยแพร่ความรู้การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
   

  โครงการเผยแพร่ความรู้การท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของ ททท. ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค (2) เมืองหลักทางการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และนครราชสีมา และ (3) เมืองนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี และ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผลกระทบต่อสังคม::

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องให้ความสนใจกับสินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินงาน::

สิงหาคม 2552 - มิถุนายน 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสรวงระวี จันทร์หอม

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

7Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้โลกน่าอยู่ เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7greens.tourismthailand.org

สิ่งพิมพ์ / บทความ คู่มือ ลดโลกร้อน ด้วย 7 Greens

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา