ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  Project on Joint Efforts to Reduce the Global Warming and Improve Thailand’s Environment
   

 

Project on Joint Efforts to Reduce the Global Warming and Improve Thailand’s Environmentกำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

Unocal (Thailand) Co., Ltd. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ ทั้งจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การบริโภคพลังงาน เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพ และการดำรงชีพของมนุษย์ ยูโนแคลได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก จึงได้มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำการศึกษาและเสนอโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่บริษัท ยูโนแคลสามารถทำได้เองหรือเข้าไปมีส่วนร่วม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการดังนี้ 1) มีความคุ้มทุนต่อการลงทุนคือมีอัตราการลดก๊าซเรือนกระจกสูงแต่ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ 2) ประชาชนหรือสาธารณชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมากที่สุด 3) สามารถวัดผลสำเร็จของโครงการได้ชัดเจนและมีความยั่งยืนในระยะยาว 4) มีผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม 5) ปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ผลกระทบต่อสังคม::

เป็นโครงการตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนมีการตื่นตัวมาตรการระหว่างประเทศ และได้มีการเตรียมตัวก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มภายในประเทศและระดับโลก ซึ่งจากผลดำเนินโครงการได้นำเสนอโครงการที่สามารถช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกให้แก่ทางบริษัทยูโนแคล ทั้งสิ้นจำนวน 8 โครงการ ปัจจุบัน UNOCAL ได้นำขอเสนอโครงการไปปฏิบัติแล้วโดยได้เริ่มโครงการปลูกป่าใน 2 จังหวัด โดยสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกและรักษา

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ปี พ.ศ. 2547;  6 เดือน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

UNOCAL

 

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา