ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  >>  เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3
   

  โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 3 (ACCCRN phase3)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

“ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) โดยมุ่งส่งเสริมให้ 10 เมืองนำร่องใน 4 ประเทศภายในภูมิภาคเอเชียคือ ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสานงานกันเป็นเครือข่าย และร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆ ระดับท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นต่อเมืองและประชากรที่มีความเสี่ยง ที่จะได้รับผลกระทบ สำหรับประเทศไทยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ 1 ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ทำการคัดเลือกเมืองนำร่องได้แก่ เมืองเชียงรายและหาดใหญ่ เพื่อดำเนินงานในระยะที่ 2 ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพเมืองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนการดำเนินการและข้อเสนอโครงการ รวมทั้งโครงการนำร่องที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมืองและภาวะความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เมืองเชียงรายและเมืองหาดใหญ่ได้มีการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ ว่าด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง มีการเรียนรู้และรู้จักเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการนำร่องที่มีความเหมาะสมกับประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของเมืองหาดใหญ่ โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อสร้างตัวแบบ (Model) ในการจัดการและรับมือกับอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เปราะบาง

สำหรับโครงการนำร่องของเมืองเชียงราย ได้แก่ โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำหนองปึ๋งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และเป็นแหล่งชะลอการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลาก ผลที่ได้รับจากโครงการคือ มีการพัฒนาหนองปึ๋งโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำที่มีการตื้นเขิน มีการปรับแต่งตลิ่งเพื่อป้องกันการทรุดตัวและสามารถรับน้ำหลากได้มากขึ้น อีกทั้งยังผสมผสานกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลักดันการรับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่นโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศระดับประเทศ และบูรณาการเข้ากับแผนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศไทย อีกด้วย

ระยะเวลาดำเนินงาน::

กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation)

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา

 
 
 
 
www.thaicity-climate.org
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา