ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร
   

 

โครงการการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มการบริโภคอย่างยั่งยืน)


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

การรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคารก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอาคารและผู้ใช้อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการร่วมลดการปล่อย GHG ผ่านการเลือกใช้อาคารอีกทางหนึ่งด้วย

ผลกระทบต่อสังคม::

เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงาน การส่งเสริมให้อาคารร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยผ่านการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและผู้ประกอบการภาคอาคารเองก็ให้ความสนใจเนื่องจากสามารถทำได้ไม่ยากและเกิดประโยชน์ทั้งเจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคาร ณ ปัจจุบันมีกลุ่มอาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่มอาคารสำนักงาน อาคารธนาคาร อาคารห้องปฏิบัติการ อาคารโรงแรม รวมทั้งสิ้น 8 อาคาร จาก 6 บริษัทชั้นนำ

ระยะเวลาดำเนินงาน::

เริ่มปี พ.ศ. 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

ดร.น้ำผึ้ง วงษ์วานิช

 

 


www.tei.or.th/carbonreductionbuilding
<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

:: พิธีมอบใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร ครั้งที่ 1/2555
30 มกราคม 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา