ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
   

 


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

เนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การบริโภคที่เกินความจำเป็น และการนำพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปจากใต้พิภพมาใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ล้วนมีส่วนสำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน  ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย สถาบันจึงเป็นองค์กรแรกที่ได้ศึกษาวิจัยติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรในปี 2536 ต่อมาได้ดำเนินการวิจัยเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ ผลงานลำดับต้นๆ ของสถาบันหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปี 2537 ก็คือ การจัดทำบัญชีรายการแห่งชาติว่าด้วยแหล่งและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่ในขณะนั้นและที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ก๊าซเรือนกระจกถูกปลดปล่อยออกจากภาคพลังงานมากที่สุด รองลงมาคือ ภาคการเกษตรและภาคป่าไม้ พร้อมกันนี้ สถาบันได้ศึกษาวิจัยและจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติและแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกให้กับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานเหล่านี้ได้กลายเป็นฐานยกระดับการดำเนินงานของสถาบัน โดยเฉพาะการศึกษายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2549 ที่รัฐบาลใช้เป็นแผนที่นำทางของประเทศในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน และการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา

รากฐานจากการดำเนินงานข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันสถาบันได้ขยายงานด้านการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงสู่ระดับปฏิบัติและการวิจัยเฉพาะภาคส่วนที่ก่อให้เกิดและที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก เช่น การท่องเที่ยว การเกษตร และพลังงาน ภายใต้แนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศ มีขอบข่ายการดำเนินงานครอบคลุมหลายระดับและกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ในระดับพื้นที่ได้ดำเนินโครงการ The Asia-Pacific Forum for Environment and Development ปฏิบัติการลดภาวะโลกร้อน (ด้านการเกษตร) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการปลูกข้าวโดยใช้หลักการของ System of Rice Intensification (SRI) ในภาคกลางของประเทศไทย

ในระดับที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ได้แก่ โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network - ACCCRN) ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเทศบาลและองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เมืองหาดใหญ่และเมืองเชียงราย ซึ่งหลังจากได้ศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีในการพัฒนาโครงการนำร่องด้านการปรับตัวรับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว สถาบันได้มุ่งขยายพื้นที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมืองอื่นๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ สถาบันยังได้นำเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน อาทิ การบริหารจัดการคาร์บอน (Carbon management), Carbon footprint, Carbon offset, การดำเนินงานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean development mechanism, CDM)  รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนผ่านผู้บริโภคไปสู่ผู้ผลิตเพื่อร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยระบบ ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) เพื่อรับรองสินค้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างกระบวนการผลิตได้ตามเกณฑ์กำหนด ถือเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ต่อมาได้พัฒนาการไปสู่การการรับรองภาคอาคารและบริการ อาทิ สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น หรือที่เรียกว่า การรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอาคาร (Carbon Reduction Certification for Building)  

งานภายใต้กลุ่มงานนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันจะมุ่งมั่นทำงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อม เท่าทัน และพัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการดำเนินการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง  

 
 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

 

4th Connective Cities Dialogue in Asia: Practitioners’ Workshop on Sustainable Urban Mobility and Climate Change – Reducing Air Pollution by Climate-Friendly Means of Urban Transport

September 27th to 29th, 2016 in Bangkok, Thailand  

Download

  

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. Climate Change Adaptation: Mekong Civil Society Organizations Dialogue
 2. จดหมายข่าวปรับตัว...รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน
 4. Carbon Reduction Label and Certified Products
 5. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ในภาวะน้ำท่วม
 6. การศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ ในภาวะน้ำท่วม
 7. ชุมชนก้าวใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน
 8. คู่มือลดโลกร้อนด้วย 7 Greens
 9. รายงานสำหรับผู้บริหาร :
  โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน
 10. รายฉบับหลัก :
  โครงการลดเผา ลดหมอกควัน และลดโลกร้อน
 11. Executive Summary : The Reductions of Open Burning, Haze and Global Warming.
 12. เล่ม1 - พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนในท้องถิ่น
 13. เล่ม2 – พลังงานสะอาด
 14. เล่ม11 – อากาศกับพลังงาน
 15. ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) ทางเลือกใหม่ ในการลดภาวะโลกร้อน
 16. ผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอน : Carbon Reduction Product (ประเภทพิจารณากระบวนการผลิต) ทางเลือกใหม่...ในการลดภาวะโลกร้อน
 17. พลังงานลม โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 18. พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 19. พลังงานชีวมวล โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 20. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 21. พลังงานน้ำ โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 22. โครงการวิจัยการประเมินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายงานฉบับสมบูรณ์)

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา