ผลงาน   >>  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   >>  ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
   

 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

(โครงการนี้มีเนื้อหาอยู่ใน กลุ่มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา)



กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556

ผลงานปี พ.ศ. 2555

ผลงานปี พ.ศ. 2554

ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2547

ผลงานปี พ.ศ. 2540

ผลงานปี พ.ศ. 2539

ผลงานปี พ.ศ. 2538

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน และโรงเรียน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ 4 หัวข้อ คือ การลดปริมาณขยะ การเดินทางอย่างยั่งยืน การลดใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการจัดทำบัญชีพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของครัวเรือนในระดับชุมชน และในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี

นอกจากนี้ โครงการยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โลกร้อนในท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่น โดยมีการจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 3 แห่ง คือ “ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง” จ. นครศรีธรรมราช “อุโมงค์ลดโลกร้อน“ จ. ลำพูน และสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน จ. ระยอง

ผลกระทบต่อสังคม::

การดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทำให้เกิดเครือข่ายเทศบาล ชุมชน และโรงเรียนที่มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบัน มีเทศบาล และโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 194 เทศบาล 100 ชุมชน และ 248 โรงเรียน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 14,672 ตัน คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2548 – ปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนโครงการ::

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอาริยา วัชราพฤกษ์

 




www.toyota-sgw.net

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม






กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8

เตรียมพบกับศูนย์การเรียนรู้เรื่องโลกร้อนแห่งที่ 3 "สุขศาลาเยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง" เร็วๆ นี้

ผลการตัดสินกิจกรรมดีเด่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8

สิ่งพิมพ์ / บทความ

หนังสือ: ปฏิบัติการลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ISBN: 978-974-8479-25-5

DVD: การ์ตูนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม “ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”

 
   
 
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา