ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  โรงเรียนต้นแบบเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้เรื่อง ข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS
   

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้เรื่อง ข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง (2 ระยะ) ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข) และสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS ในกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบในการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการในสาระ GHS จำนวน 9 โรงเรียน (เมื่อสิ้นสุดโครงการในระยะที่ 2) การดำเนินงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบ และสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการขยายเครือข่ายของโรงเรียนต้นแบบ ทั้งที่เป็นสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานในระดับท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

ผลกระทบต่อสังคม::

  1. เกิดโรงเรียนต้นแบบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภัณฑ์ตามระบบสากล GHS จำนวน 9 โรงเรียน (ใน 5 ภูมิภาค)
  2. เกิดเครือข่ายครูและโรงเรียนในการบูรณาการ GHS เข้าในหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการขยายผลจากการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน::

ระยะที่ 1 : มีนาคม – ธันวาคม 2552
ระยะที่ 2 : กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2553

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทราวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณอภิญญา อุดมเวช

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
  2. บทความลงวารสารผลิใบ