ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 5
   

 

โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทย ปีที่ 5


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

ดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็น 1 ใน 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ (CoE) ที่ผ่านมา TEI ได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภาคีเครือข่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียน โดยจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทั้งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญและโรงเรียน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การให้ความสำคัญกับบริบทของท้องถิ่น โดยใช้แผนที่ชุมชนเป็นเครื่องมือในการสำรวจ เรียนรู้ ในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งจุดเด่น และจุดด้อยของชุมชน และในการดำเนินงานปีที่ 5 ทาง TEI ได้นำประสบการณ์ และความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานด้าน ESD พัฒนาเป็น E-learning โดยมุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษา และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประสบการณ์การดำเนินงานด้าน ESD ในวงกว้าง

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งให้โรงเรียนมีแนวคิดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมมิติของสังคมและเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงสู่การปลูกฝังแนวคิดการพัฒนที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนได้

ระยะเวลาดำเนินงาน::

พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2556

ผู้สนับสนุนโครงการ::

ACCU Japan

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ