ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา   >>  อบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา
   

 

โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอน
ด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาแนวคิดและทักษะของครูและบุคลากรด้านการศึกษา ในการบูรณาการเรื่องพลังงานเข้าสู่การเรียนการสอนครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงการจัดทำสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนพลังงานในเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมและมัธยมศึกษาในแต่ละช่วงชั้นอย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งที่จะสร้างจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนใน การใช้และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูประจำการให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน อันจะนำไปสู่การบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในแต่ละช่วงชั้นได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนนำร่องให้เป็นต้นแบบขยายผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อขยายผลองค์ความรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไปสู่โรงเรียนต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลกระทบต่อสังคม::

 1. ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน::

30 กันยายน 2554; 1 ปี

ผู้สนับสนุนโครงการ::

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณสรวงระวี จันทร์หอม

 
 
 
 
 

teenet.tei.or.th/dawn
<รายละเอียดเพิ่มเติม>
 
ประชาสัมพันธ์

 
 

การฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้ เรื่อง “การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” เมื่อเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2555 ตามพื้นที่ 6 กลุ่มจังหวัด

 

การฝึกอบรม “กระบวนการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนเชิงนิเวศ”
เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2555

สิ่งพิมพ์ / บทความ

 1. จดหมายข่าว ฉบับที่ 4
 2. จดหมายข่าว ฉบับที่ 3
 3. จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
 4. จดหมายข่าว ฉบับที่ 1
 5. สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับประถมศึกษา
 6. สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับมัธยมศึกษา
 7. สื่อวิดิทัศน์ด้านพลังงาน
 8. สื่อความเชื่อมโยงเรื่องพลังงานกับสถานการณ์โลกร้อน

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา