ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา  >>  Green School: โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   

 

โครงการ Green School: โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

โครงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่นำประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน - สาระสำคัญในโครงการคือ พลังงานทางเลือก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิถีพอเพียง

เครื่องมือสำคัญในโครงการได้แก่ แผนที่ชุมชน และแผนการเรียนรู้บูรณาการพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผลกระทบต่อสังคม::

ผลการดำเนินงานมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียนและชุมชนและการ สร้างทีมพัฒนาเกาะฯที่มาจากการมีส่วนร่วมของ3. ทุกฝ่าย โดยอาศัยแผนที่ชุมชนที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อนำมาสู่การจัดการเรียนรู้ (ในบทบาทของครู) การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกาะ (ในบทบาทของสภาพัฒนาเกาะฯและชุมชน)

ระยะเวลาดำเนินงาน::

มิถุนายน 2554 - มกราคม 2555 (Phase 1)

ผู้สนับสนุนโครงการ::

EGCO Group

ผู้อำนวยการโครงการ::

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ผู้จัดการโครงการ::

คุณกชกร วิสุทธิวสุธาร

 

 

 
ประชาสัมพันธ์

สิ่งพิมพ์ / บทความ

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา