ผลงาน   >>  สิ่งแวดล้อมศึกษา
   

 

กำลังดำเนินการ

ผลงานปี พ.ศ. 2556
ผลงานปี พ.ศ. 2555
ผลงานปี พ.ศ. 2554
ผลงานปี พ.ศ. 2553

ผลงานปี พ.ศ. 2552

ผลงานปี พ.ศ. 2551

ผลงานปี พ.ศ. 2550

ผลงานปี พ.ศ. 2549

ผลงานปี พ.ศ. 2546

การประชุมเกี่ยวกับบทบาทขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่สหภาพโซเวียต เมื่อปี 2520 ได้ให้คำจำกัดความสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ว่า...“สิ่งแวดล้อมศึกษาคือกระบวนการที่มุ่งสร้างให้ประชากรโลกมีความสำนึกและห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีความรู้ เจตคติ ทักษะ ความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ ทั้งด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือกับผู้อื่น”

การเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งแม้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้แก่คนหลายคนและประเทศบางประเทศ แต่ผลที่เกิดขึ้นตามมากระทบต่อคนทั้งโลก ก็คือปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความไม่เป็นธรรมระหว่างคนจนกับคนรวยที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่นานาชาติเลือกมาเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้

สถาบันดำเนินงานเสริมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ในลักษณะบูรณาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 ผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียน โดยบูรณาการสาระสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตร กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการให้ดำเนินอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549-2553 เราได้รับเลือกจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก เพื่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ และปฏิบัติงานส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

งานสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านระบบโรงเรียนที่สถาบันได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ โครงการรุ่งอรุณ การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระยะที่ 1-6 โดยได้ดำเนินการกับโรงเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า 1,000 โรงเรียน นักเรียนและบุคลากรครูรวมกว่า 50,000 คน มีผลผลิตด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผลการศึกษาเชิงปฏิบัติจริงของนักเรียนเกี่ยวกับระดับการใช้พลังงานของกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางของกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานได้ต่อไป ปัจจุบัน สถาบันได้ต่อยอดโครงการรุ่งอรุณ ด้วยการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 16 โรงเรียนทั่วประเทศให้มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ และมีเป้าหมายขยายผลไปยังโรงเรียนอีก 200 โรง

ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้พัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นปัญหาภาวะโลกร้อนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยในโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 7 สถาบันได้ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศร่วมดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน 4 แนวทางการดำเนินงาน คือ การเดินทางอย่างยั่งยืน การลดขยะ การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของโรงเรียน และการดำเนินงานในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 8,600 ตัน ขณะที่ในโครงการลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง สามารถสนับสนุนให้โรงเรียน 7 แห่งดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อม จนสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “ลดโลกร้อน ด้วยวิธีพอเพียง” และมีโรงเรียนเครือข่ายอีก 14 แห่งดำเนินงานด้านการพิทักษ์ภูมิอากาศด้วยวิถีพอเพียง

 
 
ประชาสัมพันธ์

 

สิ่งพิมพ์ / บทความ

อ่านได้ที่ : www.ebooktei.org

 1. จดหมายข่าวโครงการอบรมบุคลากรในเรื่อง
  การบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษา
 2. 21 เส้นทางความสุขลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง
 3. เรื่องเล่าแห่งความหวัง 10 ตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนจากเทศบาลไทย
 4. ขอดอกไม้กลับคืนสู่บ้านเรา เสียงสะท้อนของเยาวชนจาก 3 จังหวัดภายแดนภาคใต้
 5. ความรู้เพื่อประชาชน ชุด การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 6. มารู้จักสาร VOCs กันเถอะ, 2551
 7. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทีมที่ 5 (ภาคใต้), 2548
 8. คู่มือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพลังงานระดับมัธยม, 2544
 9. สื่อธรรมชาติ: เล่ม 1 ประถมศึกษา, 2544
 10. สื่อธรรมชาติ: เล่ม 2 มัธยมศึกษา, 2544
 11. กรอบหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, 2544
 12. กรอบความคิดและบูรณาการพลังงานสู่ชีวิต, 2544
 13. พลังงานของโลกพลังงานของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: กิจกรรมและแบบฝึกหัดนักเรียน, 2544
 14. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา: คำถามและคำตอบ, 2544
 15. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, 2544
 16. การพัฒนาบุคลากร, 2544
 17. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้, 2544
 18. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, 2544
 19. การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์, 2544
 20. การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ: โครงการรุ่งอรุณ สถาบันสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, 2544
 21. กิจกรรมตัวอย่าง (Best Practices) ประกอบการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, 2544
 22. ความรู้เรื่องพลังงาน: คู่มือครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, 2543
 23. การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ: การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ = Whole-School Approach : WSA, 2543
 24. โครงการรุ่งอรุณฉบับวิทยากร การประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-School Approach : WSA), 2543

     
   
         
 
หน้าหลัก   เกี่ยวกับมูลนิธิ   ผลงาน   ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม   สิ่งพิมพ์   หลักสูตรฝึกอบรม   ติดต่อเรา